TOBG20190513001
Бугарска компанија развива социјална веб платформа и целосен сет на услуги кои имаат цел да ги поврзат компаниите, невладините организации и индивидуите кои сакаат да се приклучат кон вршење на т.н. „добри дела“ како корпоративна социјална одговорност, волонтерство, хуманитарност сл. Во период од една година од креирањето, платформата има собрано повеќе од 15 000 индивидуалци, над 200 организации и производствени компании и редовно се реализирани финансиски и материјални донации.

Со цел понатамошно финансирање на развојот на технолошкиот и територијалниот потенцијал на платформата и нејзините активности, се бараат инвеститори од секој вид- бизнис ангели вложувачи и сл.
 
Контакт лице:
Александар Филипоски
Емаил: aleksandar.filiposki@yes.org.mk  
Тел: +389 (0) 2 3108891