Реф. број - RDIT20180226001
 
  
Интернационален конзорциум координиран од италијански универзитет подготвува предлог проект за програмата Хоризонт 2020.
 
Проектот има за цел да разработи заеднички предлог проект за добри практики во врска со превенција и дијагностицирање адресирани од земјите-членки на ЕУ, преку воспоставување на меѓународна мрежа за обезбедување релевантен придонес со компаративна анализа на различните ситуации во однос на изложеноста и здравствените резултати. Крајната цел е да се изработи заедничка стратегија за превенција и да се промовираат активности за формирање и информирање на здравствените работници, засегнатите страни и општата популација.
 
Конзорциумот има потреба од партнер како креатори на политики, регионални и национални институции (здравствени институции, јавното здравство, безбедност, социјално осигурување, безбедносни и еколошки оддели), деловни организации, индустриски здруженија, организации на пациенти, групи за азбестни групи, здруженија за безбедност на работниците и сл. кои би делувале како краен корисник во проектот. Партнерите треба да го поддржат конзорциумот при креирањето препораки и предлози во врска со прашањата за превенција и дијагностика на азбест.
 
 
Контакт лице:
Александар Филипоски
aleksandar.filiposki@yes.org.mk