Реф. број - RDFR20180219001
 
Француски универзитет има за цел да аплицира како координатор на европски проект кој треба да одговори на предизвикот за ефикасна конверзија на енергија. Конзорциумот треба да развие нов пристап за изработка на моќни уреди / фотоволтаични ќелии / сензори преку усвојување на нова и еколошка технологија за електроника.
 
Партнерите кои веќе се дел од конзорциумот се експерти за истражување на суровини, производство на епитаксална вода, фотоволтаични ќелии, уреди за напојување, рециклирање, проценка на животниот циклус и економска квантификација.
 
Компанијата која ќе се приклучи на проектот треба да има искуство со сензори и фотоволтаици. Компанијата ќе дејствува како краен корисник.
 
 
Контакт лице:
Александар Филипоски
aleksandar.filiposki@yes.org.mk