RDBG20180731001

Еден од водечките бугарски универзитети подготвува предлог-проект за кандидатура за претстојниот H2020-WIDESPREAD-2018-2020: Твининг повик. Проектот има за цел да го зголеми институционалниот капацитет и да го подигне својот истражувачки профил во областа на развојната биологија, особено експерименталната ембриологија и човечкиот ембрионски развој, биологијата на матичните клетки и регенерацијата на ткивата. Тие бараат познати академски / истражувачки институции активни во овие области.

Профилот на партнерите мора да биде релевантен за специфичните полиња за интервенции кои се однесуваат на предлогот. Универзитетот бара познати академски или истражувачки активни во една или повеќе од следните области:
 
  • експериментална ембриологија и човечки ембрионски развој
  • репродуктивна биологија (вклучувајќи наука за плодност и апродуктивни репродуктивни технологии)
  • биологија на матични клетки
  • регенерација на ткивата
 
Потенцијалните партнери мора да имаат опрема и експертиза за обука во современата биологија, почнувајќи од рутинска морфологија и експериментална ембриологија до најновите молекуларни и биоинформатички пристапи во генетиката, клеточната биологија, матичните клетки и биотехнологијата, вклучувајќи: трансфузија на клетки и репрограмирање, уредување на ген , епигенетски модификации на репродуктивни и матични клетки, движења на клетки и динамички интеракции, функционални слики.

Препорачливо е да се кандидираат институции кои имаат и експертиза во областите поврзани со прашања како што се: права на интелектуална сопственост, иновации, бизнис аспекти, трансфер на технологија, прашања за вработување и истражувачка инфраструктура, добра лабораториска пракса и добри производни практики, медицинска биотехнологија, релевантни ИКТ апликации, биоинформатиката и податоци за рударство.
Проектот се очекува да одговори на главните предизвици на Твининг користејќи ја следнава методологија:
 
  • краткорочни размени на персонал
  • стручни посети на самото место или виртуелна обука
  • работилници
  • присуство на конференцијата
  • организирање заеднички активности од типот на летни / зимни училишта
  • дисеминација и теренски активности
 
Времетраење на проектот: 36 месеци
Рок на изразување интерес: 15.09.2018
Рок на повик: 15.11.2018
За повеќе информации контактирајте:
Александар Филипоски
Email: aleksandar.filiposki@yes.org.mk  
Phone: +389 (0) 2 3108891