RDDE20181120001
 
Истражувачки институт од Германија со експертиза и искуство во полето на биоматеријали подготвува предлог проект за повикот H2020 SC1- BHC-07-2019 со фокус на платформа за биоматеријали која може да биде прилагодена за различни, дизајнирани типови на ткива. Целта е да се развие биоматеријал кој не само што може да обезбеди здрав процес на култивирање на клетките, туку исто така да го извлече дизајнираното ткиво без предизвикување на било каква оштетување од контролираниот процес на деградација.

Институтот како главен, водечки партнер за проектот бара соработници/истражувачки центри/клиники од областа на технологијата за здравје или инжинерство на ткива за да се приклучат кон конзорциумот и да склучат договор за 3-5 годишна истражувачка соработка.

Контакт лице:
Александар Филипоски
Емаил: aleksandar.filiposki@yes.org.mk  
Тел: +389 (0) 2 3108891