TRGR20180220001
 

Грчка компанија основана во 2009 година и активна во секторот за животна средина има потреба од склучување на договор во фирма за развивање на електронски сензор за следење на нивото на отпадот во корпа за отпадоци.
 
Потребен е електронски систем од сензори за следење на полноста, температурата и положбата на отпадоците. Сензорите треба да бидат способни да работат во интегриран ИТ систем за оптимизирано управување со собирањето на комуналниот отпад.
Сензорите треба да бидат способни да ги мерат следниве параметри:
 
  • Податоци за волуменот на отпадот
  • Температура
  • Позиционирање и пренос на податоци до системот за управување
 
Контакт лице
Александар Филипоски
Email: aleksandar.filiposki@yes.org.mk