BRDE20190320001
Германска компанија која нуди специјализирани градежни услуги (градежна опрема и автоматизација), специјализирани услуги за индустриски погони, инсталација на санитарна опрема, електрична инсталација, системи за затоплување и други видови сервиси за повеќе различни приватни и индустриски градежни проекти бара подизведувачи од Источна Европа со надзорник кој зборува германски јазик.

Бараните подизведувачи ќе бидат задолжени за поставување на електрична и санитарна инсталација, како и систем за затоплување на градежни места во северна Германија. 
 
Контакт лице:
Александар Филипоски
Емаил: aleksandar.filiposki@yes.org.mk  
Тел: +389 (0) 2 3108891