RDES20180612001

Шпанско МСП подготвува предлог за "Хоризонт 2020"-, паметно следење, контрола и користење на интерактивен екосистем за подобрување на енергетската ефикасност и одржување на бродови. Компанијата бара партнер со експертиза во поморскиот транспорт на патници и товар. Бараниот партнер ќе придонесе кон развојот на екосистемите на SCOUT преку обезбедување на специјализирана експертиза и дефинирање и имплементација на стратегијата за комерцијализација.

Предлогот се фокусира на три главни линии: оптимизација на трошоците за одржување, намалување на потрошувачката на гориво во работењето и оптимизација на управувањето со возниот парк.
Партнерот ќе учествува во следните фази:
 
  • WP1: Подобрување на производот (од TRL6 до TRL9)
  • WP2: Индустријализација на производство
  • WP3: Пат до пазарот и работењето
  • WP4: Демонстратори од големи размери
  • WP5: Стратешко и оперативно управување
  • РП6: Активности за дисеминација и комуникација
Крајниот рок за доставување на проектот е 23 мај 2019 година.
Крајниот рок за изразување интерес е 23 април 2019 година.
 
За повеќе информации контактирајте:
Александар Филипоски
Email: aleksandar.filiposki@yes.org.mk  
Phone: +389 (0) 2 3108891