RDFR20180219001
 
Се бараат мали и средни претпријатија заинтересирани во областа на уреди за напојување/сензори/производство на фотоволтаици кои ќе имаат улога на „end user”- Industrial (MNE) и ќе интегрираат советнички или менаџерски член во управниот одбор на конзорциумот, со цел давање насоки и промоција на циркуларниот економски модел за Галиум.
 
Универзитет од Франција има цел да учествува како координатор на европски проекти за изработка на енергетски уреди. Индустриски партнери со искуство во полупроводничка електроника/сензори/фотоволтаици се потребни за да го комплетираат конзорциумот.
 Целта на конзорциумот е да пронајде решение на проблемот со претварањето на ефикасната енергија при што ќе се применат иновативен пристап  за производство на уреди за напојување/фотоволтаици преку присвојување на нова и еколошка електроника базирана на новиот, економичен и WBG полупроводник. Партнерите кои го формираат конзорциумот се компании и академски институции од Германија, Шпанија, Обединетото Кралство, Грузија, Франција,Финска) кои се експерти во областите на истражување на сурови материјали, производство на „epi wafer”, фотоволтаици, економска квантификација, уреди за напојување, рециклирање и др.
 
Краен рок за пријавување интерес е 31 Октомври 2018.
 
Контакт лице:

Александар Филипоски
aleksandar.filiposki@yes.org.mk
тел: +389(0)23108891