Француска компанија специјализирана за пречистување на отпадни води е во потрага по партнерска организација која има развиено технологија базирана на т.н. био-дискови.
Технологијата базирана на т.н. био-дискови е нов вид на технологија која се користи за прочисување на отпадна вода во домаќинствата. Ротирачките дискови на технологијата се поставуваат на површинаа на водата каде привлекуваат бактерии.
Компанијата бара партнери кои имаат развиено решенија базирани на бараната технологија со што се нуди договор за негова дистрибуција. Компанијата во чија сопственост е решението треба да обезбеди техничка поддршка за инсталација и користење.
Контакт лице – Александар Филипоски (Aleksandar.filiposki@yes.org.mk)  

(Реф. број TRFR20170201001)