ИНТЕГРИРАНИ АКРЕДИТИРАНИ ОБУКИ за ИМПЛЕМЕНТАТОРИ, ИНТЕРНИ и ЕКСТЕРНИ АУДИТОРИ и GDPR PRACTITIONER и DPO – Data Protection Officer

Мобес Квалитет, под акредитација на Exemplar Global oд 11 – 14.12.2019 година, организира ИНТЕГРИРАНИ АКРЕДИТИРАНИ ОБУКИ за ИМПЛЕМЕНТАТОРИ, ИНТЕРНИ и ЕКСТЕРНИ АУДИТОРИ и GDPR PRACTITIONER и DPO – Data Protection Officer за:

  • ISO 9001:2015 – Систем за управување со квалитет;

  • ISO 45001:2018 – Систем за управување со безбедност и здравје;

  • ISO 27001:2013 – Систем за управување со безбедност на информации;

  • GDPR (General Data Protection Regulation) – Општа регулатива за заштита на лични податоци;

Обуката ќе им овозможи на организациите и учесниците преку утврдена методологија:

  • да ги совладаат потребните методи и техники за планирање, имплементација и спроведување на интерни и/или екстерни проверки на менаџмент системи, со соодветна компетентност и ефикасност во реализација на истите;

  • да го разберат концептот на интеграција на менаџмент системи, како поволност при имплементација и сертификација;

  • да се стекнат со МЕЃУНАРОДНО ПРИЗНАТ СЕРТИФИКАТ.

 
До сега на нашите обуки присуствуваа повеќе од 550 кандидати од реномирани компании, организации, државни институции.
Целосната референтна листа на компании кои што учествувале на обуките можете да ja видите на следниот линк:
 
http://mobeskvalitet.mk/referentni-listi/seminari-i-obuki/
 
Дополнителни информации за обуката можете да добиете на:

02 529 77 05; 02 310 36 71; 075 53 10 77

http://contact@mobeskvalitet.mk
http://info@mobeskvalitet.mk

Галерија

КАТЕГОРИИ

Популарни тагови