Мобес Квалитет: Интегрирани акредитирани обуки за Имплементатори, Интерни и Екстерни Аудитори

Мобес Квалитет, под акредитација на Exemplar Global oд 30.10 – 02.11.09 2019 година, организира ИНТЕГРИРАНИ АКРЕДИТИРАНИ ОБУКИ за ИМПЛЕМЕНТАТОРИ, ИНТЕРНИ и ЕКСТЕРНИ АУДИТОРИ за стандардите:
 
  • ISO 9001:2015 – Систем за управување со квалитет
  • ISO 14001:2015 – Систем за управување со заштита на животна средина
  • ISO 45001:2018 – Систем за управување со безбедност и здравје
  • ISO 22000:2018 – Систем за управување со безбедност на храна
 
Обуката ќе им овозможи на организациите и учесниците преку утврдена методологија:
 
  • да ги совладаат потребните методи и техники за планирање, имплементација и спроведување на интерни и/или екстерни проверки на менаџмент системи, со соодветна компетентност и ефикасност во реализација на истите;
  • да го разберат концептот на интеграција на менаџмент системи, како поволност при имплементација и сертификација;
  • да се стекнат со МЕЃУНАРОДНО ПРИЗНАТ СЕРТИФИКАТ.
 
До сега на нашите обуки присуствуваа повеќе од 550 кандидати од реномирани компании, организации, државни институции.
Целосната референтна листа на компании кои што учествувале на обуките можете да ja видите на следниот линк:
 
http://mobeskvalitet.mk/referentni-listi/seminari-i-obuki/
 
Дополнителни информации за обуката можете да добиете на:

02 529 77 05; 02 310 36 71; 075 53 10 77

http://contact@mobeskvalitet.mk
http://info@mobeskvalitet.mk

Галерија

КАТЕГОРИИ

Популарни тагови