Мобес Квалитет: Интегрирани акредитирани обуки за Имплементатори, Интерни и Екстерни Аудитори и GDPR Practitioner и DPO – Data Protection Officer

Мобес Квалитет, под акредитација на Exemplar Global oд 18 – 21.09 2019 година, организира ИНТЕГРИРАНИ АКРЕДИТИРАНИ ОБУКИ за ИМПЛЕМЕНТАТОРИ, ИНТЕРНИ и ЕКСТЕРНИ АУДИТОРИ и GDPR PRACTITIONER и DPO – Data Protection Officer:
 
  • ISO9001:2015 – Систем за управување со квалитет
  • ISO27001:2013 – Систем за управување со безбедност на информации
  • ISO22301:2012 – Систем за управување со континуитет во работењето
  • ISO37001:2016 – Систем за управување со анти – корупција
  • ISO45001:2018 – Систем за управување со безбедност и здравје
  • GDPR – Општа регулатива за заштита на лични податоци
 
Обуките ќе им овозможат на кандидатите на поуспешен и пофлексибилен начин да го усовршат своето знаење и да стекнат нови вештини во совладувањата на предизвиците кои ги нудат стандардите ISO9001, ISO27001, ISO22301, ISO37001, ISO45001 и GDPR.
 
До сега на нашите обуки присуствуваа повеќе од 550 кандидати од реномирани компании, организации, државни институции.
Целосната референтна листа на компании кои што учествувале на обуките можете да ja видите на следниот линк:
 
http://mobeskvalitet.mk/referentni-listi/seminari-i-obuki/
 
Дополнителни информации за обуката можете да добиете на 02 529 77 05; 02 310 36 71; 075 53 10 77 и/или на следниот ЛИНК! 

http://contact@mobeskvalitet.mk
http://info@mobeskvalitet.mk

Галерија

КАТЕГОРИИ

Популарни тагови