ЈАВЕН ПОВИК за кофинансирање на претпријатија за купување на опрема, инструменти и алат

Согласно Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2019 година, Министерството за економија на Република С.Македонија објавува јавен повик за финансиска поддршка на претпријатија преку кофинансирање на дел од трошоците за купување на опрема, инструменти и алат кои ќе послужат и ќе се користат исклучиво за обука, настава на лица за стекнување на вештини и квалификации, и тоа 50%  од докажаните трошоци, но не повеќе од 400.000.00 денари поединечно по барател.

Кофинансирани ќе бидат докажаните трошоци за предвидената намена, настанати во текот на 2017, 2018 и 2019 година.

Крајниот рок за поднесување Барања по овој јавен повик е 16.09.2019 година.

Повеќе информации и потребна документација на следниот ЛИНК!

КАТЕГОРИИ

Популарни тагови