BOES20221219019
Шпанските компанија специјализирана во областа на земјоделското инженерство нуди консултантски услуги за органско земјоделство и паметен и одржлив рурален развој (инженерски проекти, рурален развој, регенерација на почвата, репликација на пазарот за иновативни технологии и производи ширум светот). Предвидено е партнерството да има форма на под-договор.
 
Вид на партнер: компании, менаџери на екосистеми, земјоделски задруги и претпријатија кои учествуваат во која било иницијатива во земјоделско-прехранбениот сектор што треба да дизајнираат и управуваат со еколошки земјоделски системи. Пример би биле земјоделските задруги кои се подготвени да се вклучат во земјоделски инвестиции за поголема продуктивност и одржливост.
 
Контакт лице:
Емилија Андонова
emilija.andonova@mir.org.mk 
Телефон: +389 (0) 2 3108891