BRRO20180227001
Компанија од Романија која произведува метални производи од суровини како метална жица бара бизнис партнери-снабдувачи на суровини.
Главниот производ на компанијата е метална мрежа за ограда, изработена со ткаење на жици во мрежа или фармерски тип ( изработка со заварување на галванизирана жица која се користи за оградување на фарми и автопатишта). Суровините користени за изработка на мрежите се галванизирана мека и цврста жица. Најголеми клиенти и потрошувачи на производите се компании од градежната индустрија

За таа цел, компанијата бара интернационални набавувачи на галванизирана мека и цврста жица за производство на метални мрежи со кои ќе се склучи производствен договор. Техничките карактеристики на галванизираната жица се следни:
 
  • Мека галванизирана жица: дијаметар 3.5 – 5 мм
  • Цврста галванизирана жица: дијаметар 1.8 – 3 мм
  • Потребно месечно количество: 50 – 100 тона
 
Контакт лице:
Александар Филипоски
Емаил: aleksandar.filiposki@yes.org.mk  
Тел: +389 (0) 2 3108891