BRFR20170607001
Компанија од Франција која нуди високо професионални технички сервиси и експертиза во областа на електромагнетните, термалните и механичките анализи и дизајн на конвенционални и неконвеционални електрични мотори и генератори бара подизведувачи во Европа со комплементарни производи/експертиза или/и технички и инжинерски решенија во следните домени:
 
  • Електромагнетизам
  • Термални аспекти,
  • Интеграција на систем и општо електрично инжинерство,
  • Цврста и течна механика
  • Моќна електроникa
 
Се бараат компании, произведувачи или институции за истражување и развој кои имаат експертиза во областа на инжинерство и дизајн, проектен  менаџмент, консултација и поддршка за патентирање, познавање на електромагнетни, термални и механички анализи и дизајн на конвенционални и неконвеционални електрични мотори и генератори. Партнерот кој ќе дејствува како подизведувач ќе работи на полето на електрични погони и електромагнетните решенија.
 
Контакт лице:
Александар Филипоски
Емаил: aleksandar.filiposki@yes.org.mk
Тел: +389 (0) 2 3108891